The Austrian connection - en Släktskröna

fabricerad av Johan Ernberg

 

Det har ju ibland spekulerats i var namnet Ernberg kommer ifrån. En teori är ju att det helt enkelt är en förenklad stavning av det mera  välklingande Ehrenberg. Den läsare som eventuellt vill förkasta denna teori utan omsvep rekommenderas att säga namnet Ehrenberg snabbt varvid hon/hon kommer att varsebliva att det låter som Ernberg. Enligt denna teori antog Johan Pettersson och Gustavas Ehrenbergs barn sin moders efternamn med den förenklade stavningen. Som vi skall visa, är detta inte första gången namnet Ehrenberg har skrivits Ernberg.

 

En annan tolkning, som senast framfördes av framlidne Rådman Erik Ernberg på ett  släktmöte på 50-talen, om jag minns rätt, är att förstavelsen ”Ern” inte är en sammandragning av ”Ehren” (vanligen uttalat ”Ären”), utan skall härledas från namnet på byn Ernhylta där Ingemar Person,  han med obelisken och som sedermera kallade sig Johan Ingemar Ehrenberg, bodde 1750 – 1776 med sin fader Per Ingemarsson. 

 

Om vi håller oss till den första tolkningen, att Ehrenberg/Ernberg båda kommer från Gustava, är det väl av intresse, nu när kvinnornas dominerande roll äntligen kan erkännas öppet, att spåra varifrån namnen kommer med utgångspunkt från Gustava.

 

Mina efterforskningar antyder att hennes efternamn närmast kan härledas till en viss Fältskär, Ingemar Ehrenberg, som levde i Småland på 1600-talet.  Denne hittills outforskade släkting, som veterligen var den första ”läkaren” i en släkt, som sedermera skulle framföda flera kända sådana, begåvades 1696 med sonen Per, som, enligt vad som då var på modet, blev kallade Ingmarsson efter sin far Ingemar.

 

Denne Per Ingmarsson, som vi ju känner till från tidigare ansträngningar att spåra släktens rötter, fick, i sin tur, trenne barn; Carl som kallade sig Ehrenberg (som sin farfar), Ingemar, som först kallade sig Person enligt tidens sed, och dottern Anna Catharina Pehrsdotter. 

 

Ingemar Person (född 1747), som alltså senare återtog namnet Ehrenberg (liksom sin bror, efter farfar), var ju, som bekant, ingen mindre än fadern till Gustava Ehrenberg som ju alltså är länken till oss nu levande Ernbergar.

 

Men var kom då Gustavas farfarsfar, den ovan nämnde fältskären Ingemar Ehrenberg ifrån? Ja mina efterforskning, som möjliggjorts av Internet, pekar på att han troligen var en ättling i rakt nedstigande led till rovriddaren Ingemarius Ehrenberg, som levde  på 12-1300-talen i nuvarande Österrike.

 

Följande historia kan kanske bringa klarhet i detta till synes osannolika sammanhang. 

 

Mycket lite är känt om den feodale rovriddaren och markgreven Ingomarius Ehrenbergs liv och leverne.  Att döma av matrester och rikligt förkommande vinfläckar i hans imponerande borg kan dock antas ha varit i klass med somliga av hans nutida sybaritiska ättlingar. Borgen, vars ruin fortfarande kan beskådas i nuvarande Breitenwang i Tyrolen, byggdes omkring 1300. Där återfinns också, intressant nog, det gemytliga Alpenhotel Ernberg, etablerat av en sentida ättling till Ingomarius och där vi återigen möter en förenkling av stavningen till Ernberg (se http://p8411.typo3server.info/eng/index.htm)

 

Castle EhrenbergEhrenbergsruinen i Österrike sett från ovan och från dalen

 

 

Ingomarius hade ett flertal barn. Ett av dessa, Ferdinand Ehrenberg, flyttade på 1300-talet till Sion i närbelägna Schweiz, som då också löd under Rudolf I av Habsburg.  Eftersom han kom från borgen Ehrenberg kallade han då Ferdinand från Ehrenberg eller von Ehrenberg på tyska. I hans familjs vapensköld, som återfinns i Johann Siebmachers Wappenbuch, har stavningen än en gång förenklats till Ernberg.

(Se nedan stående klipp från www.geocities.com/wappenrolle/e/e007.html)

von Ernbergs vapen       
Quelle: Johann Siebmachers Wappenbuch

En av Ferdinands ättlingar, Karl Ferdinand von Ehrenberg, blev arkitekt och fick det prestigefyllda uppdraget att planera det ryktbara biskopssätet i Sion (i Schweiz) och leda byggnadsarbetet 1839 som framgår av skylten som är uppsatt på stigen upp mot ruinen av det gamla biskopssätet byggt på 1200-talet på la colline de Tourbillon i Sion.

 

 

 

Skylt uppsatt vid stigen till Tourbillon Sion Schweiz - Foto: Johan Ernberg, 2005

 

Men hur kom denna släkt till Sverige? Tja så här kan det ha gått till.

Under det 30-åriga kriget, då Ingomarius sonsonsson-

son, Johann, styrde i borgen, förstärktes befästningarna för att motstå de svenske. Trots detta intogs borgen av den svenske fältherren Johan Baner, som en vacker sommardag 1631 med dödsförakt stormade uppför klippan i spetsen för sitt kavalleri.  

 

Johann, som, liksom många av sina senare ättlingar, var en bonvivant med exceptionella ”social skills” förbrödrades snabbt med sin namne segraren och beslöt att slå följe med denne på hans fortsatta fälttåg. En liten anekdot som anspelar på Johann Ehrenbergs bristande kunskaper i svenska kan i detta sammanhang vara av intresse. Det sägs att det var han som en vacker vårdag spärrade upp näsborrarna, vädrade och på sin charmerande blandning av svenska och tyska yttrade ”Es ist unser in der luft -  bald kommen die Löwen und die Bären”. Detta sedermera utslitna skämt som (alltför) ofta upprepades av nära släktingar till mig i min barndom, kan naturligtvis endast uppskattas av de generationer som hade förmånen att lära sig tyska i skolan[1].

 

Efter många slag och umbäranden hamnade han så småningom i småland där han bytte svärdet mot plogbillen, byggde sig en liten stuga och gifte sig med en av traktens skönheter.

 

Och här knyts historien samman, ty ett av de barn som paret avlade var just den ovan nämnde Ingemar Ehrenberg, far till Per Ingemarson, farfar till Ingemar Person (sedermera Johan Ingemar Ehrenberg) och farfarsfar till Gustava som naturligtvis talade bruten svenska. Ja så kan det ha gått till när familjens anrika och blåa blod gradvis späddes ut men, vem vet, kanske det i alla fall var Ernhylta som gav upphov till namnet och vi egentligen härstammar från idel idoga och hederliga bönder .....

 

Å andra sidan lär ”Ern” på plattyska betyda ”topp” så hur vi än vrider på saken så är ju Ernbergarna toppen.

 

Tillbaka[1] För de mindre språkkunniga ges här en översättning. ”Unser” på tyska betyder ”vår” (det possessiva pronomenet) på svenska, ”balt” på tyska = snart, ”die Löwen” = lejonen och ”die Bären” = björnarna.