Gustaf Ehrenberg stupade i Ratan 20 augusti 1809

     Gustaf Ehrenberg född år 1783, utbildades till damskräddare. Enligt tillgängliga släktanteckningar anmälde han sig under finska kriget som frivillig vid Södermanlands lantvärn för att dela öde med en vän, vilken vid utlottning av lantvärnsmän å Stockholms börs dragit tjänstelott.

                                                       söder.jpg


     Enligt en annan version skulle han, då den utlottade vännens moder vid förrättningen fallit i häftig gråt i förtvivlan över att hon skulle skiljs från sin ende son, erbjudit sig att i vännens ställe gå ut i kriget. I vilket fall som helst vittnar hans uppförande om ett sällsynt ädelt sinnelag. Gustaf åtföljde den svenska lantvärnsarmén till Norrland och stupade i träffningen vid Ratan den 20 augusti 1809, således endast 26 år gammal. Detta kungjordes i Carlskrona Weckoblad först den 16 december samma år, ett bevis på långsamheten i den tidens underrättelseväsen. Den så tidigt bortgångne unge mannen beskrives såsom en ovanligt vacker yngling. (Det hittils sagda finns att läsa om Gustaf Ehrenberg i Ernbergska släktboken)
                                                                      *
      Dagens Ratan är en liten kustby med 50 invånare. Byn hade en av de bästa hamnarna mellan stockholm och Torneå och har varit stapelhamn för samtliga västerbottenstäder. Genom århundraden har lots och tullpersonal varit stationerade här.

Strax före klockan tre på eftermiddagen den 20 augusti 1809 förvandlades Ratan till ett slagfält. Våg efter våg av ryska soldater strömmade ner mot stranden där de möttes av artillerield från den svenska expeditionskåren som seglat upp från Roslagen med 120 fartyg och 10 000 man. I hamnen låg kanonsluparna sida vid sida och batteriet med sju kanoner på Ledskär och ytterligare två på Rataskär gav fyr in mot byn. I över fyra timmar fortsatte striderna, men framemot åttatiden på kvällen insåg den ryska befälhavaren general Nikolaj Kamenskij det hopplösa i situationen och beordrade reträtt.

Kamenskijs situation var kritisk. De senaste dagarnas strider hade tagit hårt på manskapets krafter. Kamenskij anade dock den svenske befälhavaren Gustaf Wachtmeisters osäkerhet, så när han sammankallade ett möte samma kväll utfärdades ett hot: Om inte de svenska trupperna inskeppades och flottan lämnade Bottenviken skulle han anfalla på nytt. Kamenskij skulle sätta in hela sitt artilleri som var på väg till Ratan från Umeå. Redan klockan elva på förmiddagen den 21 augusti var embarkeringen avslutad. Den 17 september undertecknades fredsavtalet i Fredrikshamn med resultat att Sverige förlorade Finland till Ryssland.
     


carlskrona Weckoblad 16 dec 1809.jpg


 Tretton veckor efter slaget hade nyheten om ynglingen Gustaf Ehrenbergs död nått Carlskrona Weckoblad, som skrev:
        ”Fältwäbeln wid Södermanlands Landtwärn, Gustaf Ehrenberg, yngste sonen
        af för detta Bälgmakare-Mästaren wid Kongl. Skepps-Warfvet, Ingemar
        Ehrenberg och dess afledna kära Maka, madame Elin Andersson,
        dödsskjuten i affairen wid Ratan den 20 sistlidne Augusti uti dess
        26 legnads år, warder endast på detta sätt, dess här å orten warande
        slägtingar, wänner ochn bekanta, ödmjukeligen tillkännagifwit.”
                                    *
       Av texten kan man dra slutsatsen att Gustafs kvarlevor aldrig kom i vigd jord i Karlskrona, hans födelsestad. Vid Ratan ligger den lilla krigskyrkogården Ledskär på platsen för slaget mot ryssarna, det sista fältslaget på svensk mark. Här en bild från Ledskärs kyrkogård med två gravvårdar tillhörande 19-åringarna Erik Hagerflycht och J Nisbeth. Här vilar sannolikt även Gustaf, kanske i en massgrav, då hundratals man stupade denna dag.


                       Ratan Ledskär.jpg

         Mycket finns att läsa om detta sista fältslag på svensk mark i historieböckerna. Jag begränsar mig till att redovisa fyra rapporter av attacken i Ratan, skrivna av officerare i Södermanlands regemente, alltså Gustaf Ehrenbergs befäl.  (Sävars Hembygdsförening forskar i mönsterrullarna från detta slag, men har inte funnit Gustaf Ehrenberg. Man tror att han därför mönstrat redan 1807-08. Föreningen fortsätter sin forskning i Krigsarkivets material, varifrån rapporterna om ryssarnas attack i Ratan den 20 augusti 1809 är hämtade).                               

söder.jpgÖdmjuk Rapport
Enligt Herr Öfverstelieutnanten och Riddarens Ordres blef jag den 18 dennes om aftonen från den samme Sävar, på vägen til Umeå, utsatt som fältvakt, detacherad med 1 underofficer och 50 man af Södermanlands 1:a Batallion, för at betäcka fältvaktens högra flanque samt underhålla Communication med Kongl. Jönköpings 1:a Batallion i Tveråmarck. Den 19:de kl. ½ 7 attaquerades mina utposter af en starck jägarkedja, understödd af slutne Troupper. Wedetterna gjorde det oacktat stånd til jag hunnit soutinera dem med Detachementet. Fienden gjorde flere de häftigaste attaquer som lyckligen afsloges, tils jag för den öfverlägsne styrkan blef nödsakad, repliera på de Troupper som blefvo afsända til förposternes undsättning. Så fort denna förstärkning ankommet, gjordes af våra Troupper förnyade anfall, varunder fienden 3:ne särskilda gånger tvingades draga sig tilbaka. Detachementet var derefter oafbrutet i 4 timmars affaire tils fiendens betydlige öfverlägsenhet nödgade det i följe med de öfvrige Troupperne at Retirera at jag derefter ärhållit ordres att förena mig med Batallionen.
Min förlust är 5 man dödskjutne, samt fanjunckare Esping och 10 man Blesserade, 7 fångar gjordes af Detachementet.
Ratan den 20 aug. 1809
M. Nordenstolpe
Lieutnant
        
söder.jpgÖdmjukaste Rapport
Undertecknad med 2 underofficerare och trumslagare och 60 man af Kongl. Södermanlands Regementes första Bataillon var detacherade utom fältvaktskedjan framom Säfwar på vägen till Umeå, då fienden den 19 dennes kl. ½ 7 attaquerade. Sedan 2:ne Cossaque patrouller, hvaraf den första genast för vår patroull försvan, blifvit synliga af mina yttersta Vedetter, utgick jag med 16 man för att recognoscera framåt stora vägen till Umeå, men var ej kommen mer än 200 alnar från förposterne, då jag stötte på en fientelig colonne som med största häftighet anföll mig. Replie gjordes under affair till observationsposten samt efter dess största möjliga motstånd och sedan jag war nära blifva tournerad, replierade jag på fältwakten. Min förlust war härunder 7 man dödskutne samt underofficers Corporal Strand och 4 man blesserade.
Ratan den 20 aug. 1809
C. M. Norlin
Fendrick

I Batallion - Södermanlands regemente

söder.jpg Ödmjukaste Raport
Den 19:de om morgonen klockan ½ 7 inspekterade Jag Vedet kedjan, på högra flanquen af den under mit befehl varande yttersta fältwakten vid Säfvar, utgörandes af första bataillon vid Kongl. Södermanlands Regemente. Jag hörde skott växlas, från det stelle en observationspost från fältwakten var detacherad. Skyndersamast begaf jag mig til Fältwakten, varest jag emåttog öfver-adjutanten m.m. Friherre Strandbergs ordre at avancera.
I följe af denne ordre framrykte jag i sluten colonne på landsvägen med jägare kedja på begge flanquerna, och under avancerande replierade observationsposten under Fändrick Norlins befehl på sidan af Bataillon, vilkens raport, Jag har den äran i Bilaga N:o 1 överlämna. Affairen med fienden engagerader fördröjeligen, vilken hadde en vida överlägsenhet af alla vapen. Jag bleve häftig attaqueradt, vilket ej hadde någon framgång utan bleve fienden flere gånger med fälld bajonet och hurrarop af Bataillon och Jägarekedja reponserad, efter någon tid erhöll fältwakten suourse af Andra Bataillon af Kongl. Södermanlands Regemente, affairen påstås aldra mindst 1 ½ timma under den häftigaste eld å ömse sidor, fiendens förlust har varit betydelig af döde och blesserade, vilka låg på landsvägen och i skogen, när Bataillon i det närmaste bortskutit ammunitjon, ancom ordre at småningom retirera, äfven enligt ordre fattades Posto bakom en gärdesgård framför Säfvare Bron, til vänster om en på landsvägen placerad canon, och hwar Bataillon förseder med ny ammunitjon, ytterligare ordre ancom at lämna rum åt nya trupper, och öfver Bron afgå til Säfvar By.
      Jag har den äran aldra ödmjukast raportera Herr Grefven, General Befehlhafvaren, Riddaren och Commendeuren af Kongl. Maj:ts Orden m.m. at så väl befehl som manskap i denna häftiga affaires på alt sett upfyllt deras pligter, skyldig sin Konung och Fäderneslandet, dock finner jag mig skyldig för Herr Grefven och Generalbefehlhafvaren Riddaren och Commendeuren m.m. anmäla, at Fändriken Baron Köhler, som hadde befehl af jägare kedjan på högra flygel, och Fändrik Norlin på vänstra flygel, på utmärkt sätt dirigerat kedjans rörelse, capitaine Forss med en pluton detacherades at förstärka jägare kedjan, sedan capitain Rehn straxt erhöl contusion, emåttåg första pluton på landsvägen, tjensteförrättande Adjutanten Klingenstjerna med intelligence utfört de erhållande ordre, äfven varit plutons chef, och igenom deras mannamod gjort sig förtjent av Konungens Nåd.
      Lieutnant Nordenstolpe som från fältwakten var detacherad för at betänka högra flanqen med mera, vilkens rapport jag äfven har den äran i Bilaga N:o 2 at överlämna, och har Lieutnant Nordenstolpe igenom sin intelligence gjort sig förtjent af Konungens Nåd.
Batallions under denne affaire lidne förlust är följande:

Dödskjutne och saknade 46 man

Svårt och mindre blesserade befehl:

Fahnjunkare Esping

Uneroff. corpral Strand
Rata By den 20:de aug. 1809
Wilhelm Hercules
Öfverste Lieutnant och Bataillons Chef

II. Batallion - Södermanlands regemente

söder.jpg Ödmjukaste Rapport!

Undertecknad med andra Södermanlands Bataillon blef den 18 om afton commenderad at soutinera första Södermanlands Bataillon, som framom Säfvars By utgjorde förpåsterne, enligt ordres posterade jag mig i dälden framom Byn, utsatte poster på min vänstra flanque ner till åen och patroullerade till vänster mot den framom liggande Byn, till höger på första Bataillons Vedettekedja. Den 19:e om mårgonen kl. ¾ till 7 hördes skott vid förposterne, jag afsände då Lieutnant Köhler med en pluton at besätta det på berget till höger liggande taklösa
huset, med Ordres at där i det längsta försvara sig om vi retirerade samt åtfölja våra rörelser om vi avancerade. Då jag gjorde dessa nödige anstalter kom adjutanten vid första Bataillon med anmodan att jag skulle mottaga befälet där emedan Öfverste Lieutnant Hercules gått at visitera sine påster och troligen vore fången. Jag begaf mig af sedan jag aflemnadt mitt befäl till Captén Trolle fann trenne plutoner däraf slutne på landsvägen, rästen i kedja på flanquerna och fienden med styrka i avmarch alt möjligt motstånd gjordes och då Öfverste Lieutnant Hercules återkom tog befälet och attaquerade gick jag at påskynda andra Bataillonens marsch.
     

Wid min ankomst fann jag den vara minskad till en division genom det att Öfver Adjutanten Major Stackelberg detacherat resten åt flanquerne. Jag avancerade härmed och sedan första Bataillonen retirerade utgjorde arriärgardet tills flere troupper till undsättning framryckte, då jag med den qvarvarande styrkan drog mig till höger om Landsvägen för att betäcka canon därstädes, men när jag hörde at vår högra flygel avancerade ryckte äfven jag dit och träffade Capitain Trolle, hvilken i skogen flere gånger tillbaka drifvit fienden, och med hvilken jag förenade mig för att ytterligare repousera deras men sedan centren retirerade och fienden förstärkte sig drog jag mig ett stycke tillbaka, där jag ärhöll ordres at åtfölja centrens rörelser vid retraiten, hvilken genom vadet bredevid bron värkställdes. Alt befäl och manskap har med rätt sikt uppfyllt sin plikt och kan jag såsom åsyna vittne såsom för tjente af Herr Grefvens, Generalens medmera bifall samt Kongl. Maj:ts Nåd nämna Capiten Trolle, Lieutnant Engelhardt, fändrikarne Drakenhjelm, Blomstedt och Qvickfeldt hvilka med köld under den häftigaste eld anförde Trouppen, Capten Wrangels rapport utvisar hvad som förefallit på den sidan han varit commenderad och har denne skicklige officer än äldre anspråk på Kongl. Maj:ts Nåd genom förnyad flit sin plikts fullgörande Lieutnant Köhler blef vid sin retrait från huset där han varit posterad blesserad, sedan han där gjort hvad möjligt varit at hindra fiendens framsteg. Bataillons förlust består i, fändrik Almgren och 8 soldater dödskutne, Lieutnant Köhler, tre Underofficerare och 18 man blesserade; samt 13 soldater saknade.

Rata By d. 20. Aug. 1809
L. Engelbrechter
Major Battallions Chef

                                                            Jonas Hök
                                                            Vaxholm nov 2009