STADGAR

 

för

 

Ernberg-Ehrenbergska släktföreningen

 

*Fastställda 1925, med revision 1940, 1970 och 1996.

 

§1.

 

Föreningen är en släktsammanslutning, som har till ändamål dels att stärka släktbandet dels ock, att i den mån en släktfond efter hand kan bildas och lämna avkastning bidraga till uppfostringshjälp för släktens uppväxande ungdom ävensom till understöd åt behövande släktmedlemmar.

 

 

§2.

 

För  att kunna vara medlem i föreningen fordras, utom att vara fylld 18 år,

1) att härstamma antingen å fäderne- eller mödernesidan från körsnären Johan Pettersson i Karlskrona (f.1784, d. 1860) och hans hustru Gustava Ehrenberg (f. 1785, d. 1865); eller

2) att vara i äktenskap förenad med eller änkling respektive änka efter någon av sådan härstamning, som under 1) sägs.

I laga ordning skedd adoption medför i fråga om medlemskap i föreningen, att adoptivbarnet och dess ättlingar anses härstamma från adoptanten.

 

 

§ 3.

 

Föreningens angelägenheter handhavas av ett släktråd, som har sitt säte i Stockholm. Släktrådet skall bestå av fem ledamöter. Dessa skola vara medlemmar av föreningen. Vid  släktrådssammanträde kan, såvida släktrådet ej är fulltaligt, beslut icke fattas utan att minst tre ledamöter äro om beslutet ense.

Ordförande i släktrådet ävensom släktrådets övriga ledamöter väljas vid ordinarie släktmöte för tiden intill nästa ordinarie släktmöte.

Släktrådet utser bland sina ledamöter en skattmästare och en sekreterare.

Släktrådet äger, i den mån så befinnes erforderligt, komplettera sig själv för tiden intill nästa ordinarie släktmöte.

 

 

§ 4.

 

Medlem av släktföreningen betalar en årsavgift, vilken från och med år 1930 och till dess ordinarie släktmöte annorlunda bestämmes skall utgöra två kronor. Underlåter medlem att under tre år erlägga honom åliggande årsavgift, äger släktrådet förklara sådan medlem utesluten ur föreningen.

 

 

§ 5.

 

Ordinarie släktmöte skall hållas vart tredje år å tid och ort, som släktrådet bestämmer. Kallelse till sådant möte utsändes minst 30 dagar före mötet till varje föreningsmedlem enligt den adress, han uppgivit till sekreteraren.

 

 

§ 6.

 

Släktrådet äger när som helst det finner lämpligt på i § 5 angivet sätt kalla medlemmarna till extra släktmöte inom två månader. Sådan kallelse till extra släktmöte skall jämväl, därest framställning därom göres av en revisor eller av minst tjugondel av det antal medlemmar, som vid senaste kalendersårs utgång förefanns i föreningen, inom en månad därefter utfärdas av släktrådet.

 

 

§ 7.

 

Vid släktmöte äger varje medlem, som är närvarande vid mötet eller där enligt behörig fullmakt företrädes av annan medlem, en röst;  dock äger ingen på grund av fullmakt föra talan för flera än tre personer.

Förhandlingarna vid släktmöte öppnas av släktrådets ordförande. Genom en öppen omröstning utses därefter ordförande vid mötet.

Övriga val och omröstningar ske även öppet, därest ej sluten votering begäres. Vid lika röstetal avgöres genom lottning, men gäller i andra frågor den mening, ordföranden för mötet biträder.

 

 

§ 8.

 

Släktrådet åligger att förvalta föreningens medel, gåvo- och testamentsmedel däri inbegripna samt att förvara, förteckna och på lämpligt sätt hålla tillgängliga släktminnen och dylikt, som lämnas i föreningens vård.

Släktrådet ombesörjer, att körsnären Johan Petterssons familjegrav å Karlskrona stadsförsamlings kyrkogård blir på tillfredställelse sätt vårdad; och må kostnaderna härför bestridas av inflytande medel.

Över föreningens medlemmar skall släktrådet föra förteckning, vilken bör vara vid släktmötet tillgänglig.

 

 

§ 9.

 

Då föreningens tillgångar i kontanter och värdepapper, oavsett gåvo- och testamentsmedel, till vilka må hava knutits särskilda bestämmelser,  uppgå till 10.000 kr, äger släktrådet att av den årliga avkastningen använda  intill 60 % till uppfostringshjälp eller understöd utan återbetalningsskyldighet åt personer, som äro medlemmar av föreningen. Uppfostringshjälp eller understöd må jämväl kunna utgå till personer, vilka uppfylla de i § 2 angivna villkoren för medlemskap i föreningen, ehuru de ännu icke uppnått den i nämnda paragraf föreskrivna ålder. För annat ändamål, vars befrämjande må anses vara ett släktens gemensamma intresse, äger släktrådet att av samma avkastning anslå medel, dock att årligen skall av avkastningen fonderas minst 20 %.

 

 

§ 10.

 

Släktrådets förvaltning skall granskas av två revisorer. Dessa utses jämte suppleant för dem, efter det val av släktråd skett, vid ordinarie släktmöte för samma tid som släktrådet.

I val av revisorer eller revisorssuppleant må medlem av släktrådet ej deltaga.

 

 

§ 11.

 

Över föreningens inkomster och utgifter skall genom släktrådets försorg föras behöriga räkenskaper, som  avslutas  för kalenderår och före påföljande februari månads utgång ställas till revisorernas förfogande. Efter granskning av de sålunda överlämnade handlingarna avgiva revisorerna däröver berättelse, som tillställes före den 1 april.

 

 

§ 12.

 

Nedgår antalet föreningsmedlemmar under fem, är föreningen upplöst. I sådant fall skall av föreningens medel avsättas erforderligt kapitalbelopp för vård genom vederbörande myndighets försorg under all framtid av körsnären Johan Petterssons ovannämnda familjegrav. Av föreningens återstående fonder och övriga penningtillgångar skall, i mån ej vid föreningen tillhöriga gåvo- och testamentsmedel knutna bestämmelser därför lägga hinder i vägen, bildas en fond, vilken skall förvaltas av en styrelse bestående av borgmästaren i Karlskrona såsom ordförande samt kyrkoherdarna i Karlskrona stadsförsamling och Augerums församling i Blekinge län såsom ledamöter. Skulle någon av nämnda  myndighetspersoner vara förhindrad att åtaga sig omförmälda uppdrag, skall i hans ställe annan lämplig person av de två övriga förvaltarna eller, om dessa ej enas, efter därom gjord hänvändelse av landshövding i Blekinge län.

Av den sålunda bildade fondens årliga avskastning skall minst en femtedel läggas till kapitalet. Återstoden av avkastningen skall användas i första hand, efter det kungörelse på lämpligt sätt utfärdats till understöd åt behövande och skötsamma personer, vilka härstamma från bemälde Johan Pettersson och hans ovannämnda hustru, samt i andra hand till sådant allmännyttigt ändamål inom Karlskrona stad eller Augerums församling, vilka ej är av beskaffenhet att böra tillgodoses genom skattemedel. Över fondens tillgångar och skulder samt inkomster och utgifter skall föras fullständig räkenskap, som skall för varje kalenderår insändas till Kungl. Maj:t:cs befallningshavande i länet för granskning.

På annat sätt än ovan är sagt, kan föreningen ej upplösas.

 

 

§ 13.

 

§§ 1, 12 och 13 av dessa stadgar kunna ej ändras. E j heller får sådan ändring av stadgarna företagas, som avser att under föreningens bestånd helt eller delvis skifta föreningens tillgångar.

 

 

§ 14.

 

I den mån ej stadgandet i § 13 lägger hinder i vägen kunna dessa stadgar ändras genom samstämmigt beslut av samtliga föreningsmedlemmar eller genom beslut fattat med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna vid två på varandra följande släktmöten, därav ett ordinarie.

 

 

§ 15.

 

Den som vid 1925 års utgång uppfyllde de i § 2 angivna villkoren för vinnande av medlemskap i föreningen, men underlåtit att inom 1927 års utgång anmäla sig som dylik medlem, må icke vinna inträde i föreningen, utan att släktrådet efter prövning i varje särskilt fall finner anledning föreligga att bifalla härigenom gjord framställning.

Den, som eljest efter uppnådda 18 års ålder är berättigad vinna inträde i föreningen, men underlåter att inom loppet av tre kalenderår, räknat från utgången av det år, under vilket nämnda ålder uppnåddes, ävensom den, vilken utträtt ur föreningen, men ånyo önskar bliva medlem av densamma, må ej heller vinna inträde i föreningen utan att släktrådet efter prövning i varje enskilt fall finner anledning föreligga att lämna bifall till dylik framställning.